शैक्षिक सूचना केन्द्र

विज्ञापन, लिखित परीक्षा एवम अन्तर्वार्ता स्थगितः लोक सेवा आयोग

२६ चैत काठमाडाै । लोक सेवा आयोगले २०७७ वैशाख १ गतेदेखि सन्चालन हुने लिखित परीक्षा एवम अन्तर्वार्ता लगाएतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गरेकाे छ ।

साथै २०७६ चैत महिनाकाे अन्तिम बुधवार प्रकाशन हुने भनिएकाे विज्ञापान पनि अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेकाे छ ।

सूचना हेर्नुहाेस्

याे पनि पढ्नुहाेस

लोक सेवा आयोग छनौटको प्रक्रिया

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६ अनुसार आयोगले देहायको कुनै एक वा एकभन्दा बढी तरीकादवारा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नेछ ।

क) लिखित परीक्षा,

ख) प्रयोगात्मक परीक्षा,

ग) अन्तर्वार्ता र

घ) आयोगले तोकेका अन्य तरीकाहरु ।

उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाको लागि आयोगले बार्षिक कार्यतालिका तयार गर्दछ ।

रिक्त पदहरुको प्रतिशत निर्धारण देखि विभिन्न चरणमा हुने छनौट प्रकृयाहरुको बिवरण समेत उल्लेख हुन्छ ।

पदसख्या निर्धारण र विज्ञापन

सम्बन्धित निकायवाट रिक्त पद पूर्ति गर्न माग प्राप्त भए पछि लोक सेवा आयोगले सम्वन्धित ऐन नियम अनुसार पद पूर्तिको लागि पदसख्या निर्धारण गर्ने गर्दछ ।

यसरी पदसख्या निर्धारण भैसकेपछि आयोगको वेवसाइट साप्ताहिक रुपमा प्रत्येक बुधवार प्रकाशित हुने बुलेटिन र गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने गर्दछ ।

विज्ञापन गर्दा खुलातर्फ आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुनेतर्फ २१ दिन र दोव्वर दस्तुरी तिरी थप ७ दिनको म्याद दिई दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि विज्ञापन प्रकाशित भैसकेपछि आयोगका क्षेत्रीय निर्देशनालय, अञ्चल कार्यालय र दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्रबाट विज्ञापित पदको अनलाइन दरखास्त सकलन गरिन्छ ।

विज्ञापित पदका लागि प्राप्त भएका दरखास्त उपर छानविन गरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन पाउने प्रवेश पत्र जारी गरीन्छ ।

परीक्षा सचालन

छनौट प्रक्रियामा निष्पक्षता र शुद्धता कायम गर्नको लागि आयोगले विभिन्न रणनिति बनाएकाे छ ।

प्रश्नपत्र निर्माण परिमार्जन अन्तर्वार्ता सचालन तथा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सलग्न पदाधिकारीलाई विशेष व्यवस्था गरिएकाे छ ।

अर्काको काम कारवाहीका बिषय थाहा पाउन नसक्ने प्रणाली अवलम्वन गरी तटस्थ राख्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

उक्त कार्यहरु सम्पादन गर्ने क्रममा सम्वन्धित सेवा समूह र पदको परीक्षा सचालनको लागि आवश्यक पर्ने प्रश्नपत्रहरु निर्माण गर्न सम्वन्धित विषयका दक्षलाई पठाइन्छ ।

र गोप्य शीलवन्दी रुपमा प्रश्नपत्रको सेट प्राप्त हुने, उक्त कच्चा प्रश्नपत्रका सेटहरु मध्ये पुन सोही बिषयका अर्को दक्षलाई वोलाई कम्तीमा ५ सेट तयारी प्रश्नपत्र निर्माण गरिन्छ ।

प्रत्येक सेटलाई छुट्टै सकेत नम्वर दिई राखिन्छ ।

परीक्षा सचालनको समयमा आयोगका माननीय अध्यक्षवाट सकेत नम्वरका आधारमा छनौट भएको प्रश्नपत्रको सेट प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

नतिजा प्रकाशन

लिखित परीक्षा सचालन पछि प्राप्त भएका समपूर्ण उत्तरपुस्तिकाहरुमा परीक्षा सचालन शाखाले प्रथम कोड राख्छ ।

दोश्रो कोड राख्नका लागि अन्य कुनै शाखाका पदाधिकारीलाई जिम्मा दिने प्रचलन रहेबाट परीक्षामा उच्चतम गोप्यता कायम हुने गरेको छ ।

यसरी दोश्रो कोड पछि प्राप्त उत्तरपुस्तिकाहरु माननीय अध्यक्षले तोकेका सम्वन्धित बिषयका दक्ष विशेषज्ञहरुलाई परीक्षणको लागि पठाइन्छ ।

परीक्षण पछि प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिकाहरुको प्राप्ताङ्क टेवुलेशन गरी कोडको आधारमा डिकोड गरी नतिजा प्रकाशन गरीन्छ ।

अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुलाई सम्वन्धित बिषयका दक्ष समेतको सलग्नतामा अन्तर्वार्ता लिने गरिन्छ ।

एकले दिएको अक अर्कोले नदेख्ने गरी गोप्य रुपमा दिने गरिन्छ । यस्तो प्राप्ताङक उम्मेदवारको योग्यताक्रम तथा सिफारिश गर्ने समयमा मात्र खोलिन्छ ।

यसका साथै लिखित परीक्षामा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अक अन्तर्वार्ता लिने क्रममा थाहा नहुने गरी योग्यताक्रम तथा सिफारिश गर्ने समयमा मात्र पठाइने गरिन्छ ।

लोक सेवा आयोगले प्रश्नपत्र निर्माण उत्तर पुस्तिका परिक्षण अन्तर्वार्ता पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका आयोगको कामका लागि विशेषज्ञहरुको सूची राख्दै आएको छ ।

सम्वन्धित शाखाले सम्वन्धित बिषयका आवश्यक संख्यामा दक्षहरुको नाम समावेश भएको सूचीलाई समय समयमा अद्यावधिक गराइ दक्ष र विशेषज्ञहरुको सूची राख्दै आएको छ ।

आयोगले उनीहरुलाई गोप्यरुपवाट कुनै खास प्रकारको छनौट कार्यको लागि तोक्ने गर्दछ ।

आयोगले निश्चित पदहरु, जसमा उम्मेदवार बढी संलग्न हुन्छन त्यसमा स्क्रीिनिङग टेष्ट को प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ ।

यसबाट प्रारम्भिक चरणको परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरु मात्र मूल परीक्षामा सलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सिफारिश

खुला प्रतियोगितावाट उम्मेदवारको अन्तिम छनौट भएपछि नियुक्तिका लागि राजपत्रांकित पदको निजामती सेवाको पद भएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

र छुट्टै ऐन नियम अन्तरगतका पद भएमा त्यस्तो सेवा सचालन गर्ने निकायमा सिफारिश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राजपत्र अनकित पदको हकमा र्सवप्रथम उम्मेदवारले रोजेको कार्यालयमा सिफारिश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

र एक भन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै कार्यालय रोजेकोमा माथिलो योग्यताक्रममा रहेकोलाई पहिले सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नियुक्तिका लागि सम्वन्धित निकायमा सिफारिश पत्र पठाउदा सम्वन्धित उम्मेदवारको दरखास्त फाराम एक प्रति पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

र सो साथ पेश भएका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरु समेत पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सुरक्षा निकायहरु तथा अन्य सरकारी सेवा सगठित सस्थाहरुको हकमा प्रतिशत निर्धारण

र लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्मको कार्यहरु माथि उल्लेखित प्रक्रियाहरु अनुरुप नै सम्पन्न गर्ने गरिन्छ ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ